Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWACZOWIE


Dane adresowe:


ul.Rynek 35 , 26-903 Głowaczów


Dane kontaktowe:


tel. (48)6231051


tel.(48)6231075 wew.40, 36


fax.(48)6231051


Stanowiska:


KIEROWNIK - MGR JUSTYNA MALINOWSKA


Pracownicy socjalni :


1. mgr Grażyna Lasek


2.  Katarzyna Gudkiewicz


Pracownicy świadczeń rodzinnych, wychowaczych i fundusz alimentacyjny :


1. Katarzyna Frączyk


2. Barbara Jaskot


 Asystent rodziny:


Wreonika Cieślik


Główna księgowa:


mgr Małgorzata Celuch


Godziny pracy i przyjęć interesantów:


Poniedziałek  7.15 - 16.00


Wtorek - Piątek  7.15 - 15.00

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 12:54:48 | Data modyfikacji: 2020-01-03 09:30:11.

Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej


Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej

W ośrodku tym można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych.
Świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od dnia 1 października 2012 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00 zł.
• zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Świadczenia niepieniężne na rzecz niepełnosprawnych:

• praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Główne zasady udzielania pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej.
Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.
Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Decyzje wydawane są w formie pisemnej, i od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty:

- 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej


- 528,00 zł na osobę w rodzinie

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).


Współpraca

Osoby i rodziny objęte pomocą społeczną są zobowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W celu określenia współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny korzystającej z pomocy, ośrodek pomocy współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w sprawach takich jak umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie w tym zakresie.

UCHWAŁĄ NR XI/62/11 RADY GMINY W GŁOWACZOWIE z dnia 28 listopada 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania został powołany ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. Policji;
4. Oświaty;
5. Ochrony zdrowia;

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów określonych w § 2 oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
5. inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6. Miejscem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie.
7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się minimum raz na kwartał, a w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej zwołuje się posiedzenie poszczególnych członków zespołu w danym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:02:12 | Data modyfikacji: 2018-12-10 13:13:41.

Zobacz:
 Program osłonowy dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkujących na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014 - 2020 .  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017 .  Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:02:12
Data modyfikacji: 2018-12-10 13:13:41
Autor: Stanisława Mika
Opublikowane przez: Monika Tomczak