ROK 2020

Informacja dla mieszkańców Gminy Głowaczów


Wójt Gminy Głowaczów informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Głowaczów Nr XIII.73.2019r. z dnia 29 listopada2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest uiszczać opłaty w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe ( kwartał) bez wezwania , w terminach :

I kwartał – do 31 marca,
II kwartał- do 30 czerwca,
III kwartał- do 30 września,
IV kwartał- do 31 grudnia.

Właściciele domków letniskowych

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi:
*dla właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stawka ryczałtowa
za odbiór odpadów wyniesie 112,00 zł za rok
*podwyższona stawka opłaty za odbiór odpadów wyniesie 224 zł za rok, jeżeli nie wypełniono obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

DEKLARACJA 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość

Klauzula RODO

 TABELA CEN.jpg

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Patrycja Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:41:17.
Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:41:17
Autor: Patrycja Kozłowska
Opublikowane przez: Monika Tomczak