ROK 2019

Uchwała nr X.59.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 lipca 2019 roku


w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głowaczów nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr804/2 położonej w miejscowości Głowaczów.

 Uchwała Nr X.59.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:49:07.

Uchwała nr X.58.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia17 lipca 2019 roku


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Uchwała Nr X58.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:43:50.

Uchwała nr X.57.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 lipca 2019 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała Nr X.57.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:37:43 | Data modyfikacji: 2019-08-08 13:40:22.

Uchwała nr IX.56.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zaliczenia dróg do do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr IX.56.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 09:11:37 | Data modyfikacji: 2019-07-19 09:13:57.

Uchwała nr IX.55.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała nr IX.55.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:55:51 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:56:34.

Uchwała nr IX.54.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała nr IX.54.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:44:10 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:47:29.

Uchwała nr IX.53.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 Uchwała nr IX.53.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:36:26 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:37:12.

Uchwała nr VIII.52.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzóza 

 Uchwała nr VIII.52.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:28:42.

Uchwała nr VIII.51.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Głowaczów za 2018 r. w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała nr VIII.51.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:22:55 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:26:41.

Uchwała nr VIII.50.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała nr VIII.50.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:16:17 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:17:37.

Uchwała nr VIII.49.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów

 Uchwała nr VIII.49.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Krzysztof Wolski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:53:38 | Data modyfikacji: 2019-07-19 08:05:38.

Uchwała nr VIII.48.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała nr VII.48.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:49:18 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:50:34.
Uchwała nr VII.47.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie  zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

 Uchwała nr VII.47.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:36:45 | Data modyfikacji: 2019-05-17 14:38:00.
Uchwała nr VII.46.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.46.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:21:44 | Data modyfikacji: 2019-05-17 14:25:27.
Uchwała nr VII.45.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.45.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:59:34.
Uchwała nr VII.44.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr VII.44.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:52:43 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:53:25.
Uchwała nr VII.43.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów

 Uchwała nr VII.43.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Antos | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:30:41 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:31:30.
Uchwała nr VII.42.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019

 Uchwała nr VII.42.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:19:11 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:20:35.
Uchwała nr VIII.41.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2019

 Uchwała nr VII.41.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:09:50 | Data modyfikacji: 2019-05-17 11:18:04.
Uchwała nr VII.40.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019 - 2030

 Uchwała nr VII.40.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:08:21 | Data modyfikacji: 2019-05-17 10:17:05.
Uchwała nr VI.39.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku 


w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

 Uchwała nr VI.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:38:51 | Data modyfikacji: 2019-05-17 09:38:39.
Uchwała nr VI.38.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr V.30.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r. dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

 Uchwała nr VI.38.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:36:23 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:11.
Uchwała nr VI.37.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała nr VI.37.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:30:46 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:31:55.
Uchwała nr VI.36.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 Uchwała Nr VI.36.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:16:10 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:16:54.
Uchwała nr VI.35.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2018 roku


w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała nr VI.35.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:00:04.
Uchwała nr VI.34.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 Uchwała nr VI.34.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:54:48.
Uchwała nr VI.33.2019

Rady Gminy Głowaczów 28 lutego 2019 roku


w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

 Uchwała nr VI.33.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Malinowska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:37:26 | Data modyfikacji: 2019-05-08 12:40:43.
Uchwała nr VI.32.2019

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 28 lutego 2019 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr VI.32.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:27:31.
Uchwała nr V.31.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr III.22.2018 z dnia 20grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu statutu

 UCHWAŁA Nr V.31.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:41:40.
Uchwała nr V.30.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.


w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 UCHWAŁA Nr V.30.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:35:37.
Uchwała nr V.29.2019

Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie

 Uchwała nr V.29.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:31:26 | Data modyfikacji: 2019-08-16 09:25:01.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-24 15:31:26
Data modyfikacji: 2019-08-16 09:25:01
Autor: Justyna Bojarska - Siębor
Opublikowane przez: Monika Tomczak