ROK 2018

I sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 19 listopada
2018 roku o godz.14.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Zamknięcie obrad I sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:04:53 | Data modyfikacji: 2018-12-06 11:10:07.
II sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 29
listopada 2018 roku o godz. 14.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - projekt nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów – projekt nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Głowaczów – projekt nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów dla radnych – projekt nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – projekt nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego – projekt 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Gospodarki – projekt 8
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych – projekt nr 9
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 10
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 – projekt
nr 11
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień, w tym podatku - projekt nr 12
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głowaczów na lata 2019-2023 – projekt nr 13
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2019 - projekt nr 14
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2019 – projekt nr 15
20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów – projekt nr 16
21. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
22. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

 Wyciąg z protokołu nr II.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:15:44.
III sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 20
grudnia 2018 roku o godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwał:
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 – projekt nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głowaczów - projekt nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Głowaczów w Zgromadzeniu „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej” – projekt nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu statutu - projekt nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt nr 6
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
12. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:28:45.
IV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 31
grudnia 2018 roku o godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 29.11.2018 oraz 20.12.2018r..
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
6. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki.

Podjęcie uchwał:
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 - projekt nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 - projekt nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2019 rok – projekt nr 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Głowaczów na 2019 rok - projekt 4
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Gospodarki,
- Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .
11. Zapytania i wnioski radnych.
12. Zamknięcie obrad IV sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:31:28.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:31:28
Opublikowane przez: Monika Tomczak