ROK 2018

Uchwała Nr XXXII.245.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXII.245.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:54 | Data modyfikacji: 2018-02-13 09:19:53.
Uchwała Nr XXXII.246.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 Uchwała Nr XXXII.246.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:21:24.
Uchwała Nr XXXII.247.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 Uchwała Nr XXXII.247.2018 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:24:36.
Uchwała Nr XXXII.248.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów 

 Uchwała Nr XXXII.248.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:30:09.
Uchwała Nr XXXII.249.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.240.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.133.2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:33:29 | Data modyfikacji: 2018-02-13 09:34:15.
Uchwała Nr XXXII.250.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.241.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.134.2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XXXII.250.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:35:24 | Data modyfikacji: 2018-02-13 09:36:16.
Uchwała Nr XXXIII.251.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 lutego 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2018-2026

 Uchwała Nr XXXIII.251.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:44:33 | Data modyfikacji: 2018-03-16 11:45:34.
Uchwała Nr XXXIII.252.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 lutego 2018 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2018

 Uchwała Nr XXXIII.252.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:48:14 | Data modyfikacji: 2018-03-16 11:49:25.
Uchwała Nr XXXIII.253.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXXIII.253.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:50:50 | Data modyfikacji: 2018-03-16 11:51:50.
Uchwała Nr XXXIII.254.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 lutego 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXXIII.254.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:52:41.
Uchwała Nr XXXIII.255.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 lutego 2018 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 Uchwała Nr XXXIII.255.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:54:29.
Uchwała Nr XXXIV.256.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2018-2026

 Uchwała Nr XXXIV.256.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 07:50:04 | Data modyfikacji: 2018-04-09 07:52:17.
Uchwała Nr XXXIV.257.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXIV.257.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 07:54:45 | Data modyfikacji: 2018-04-09 07:55:49.
Uchwała Nr XXXIV.258.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów

 Uchwała Nr XXXIV.258.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-04-09 07:57:49.
Uchwała Nr XXXIV.259.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2018 r.

 Uchwała Nr XXXIV.259.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2018-04-09 07:59:55.
Uchwała Nr XXXIV.260.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXXIV.260.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:01:37.
Uchwała Nr XXXIV.261.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXXIV.261.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:10:00.
Uchwała Nr XXXIV.262.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXXIV.262.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:11:09.
Uchwała Nr XXXIV.263.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 Uchwała Nr XXXIV.263.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:14:07.
Uchwała Nr XXXIV.264.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr XXXIV.264.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:15:31.
Uchwała Nr XXXV.265.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXV.265.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:49:32 | Data modyfikacji: 2018-05-07 13:50:51.
Uchwała Nr XXXV.266.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXXV.266.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:52:58.
Uchwała Nr XXXV.267.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr XXXV.267.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:54:56.
Uchwała Nr XXXV.268.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa

 Uchwała Nr XXXV.268.2018 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:00:23.
Uchwała Nr XXXV.269.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 Uchwała Nr XXXV.269.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:04:13 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:06:44.
Uchwała Nr XXXV.270.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 kwietnia 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXXV.270.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:10:04.
Uchwała Nr XXXVI.271.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 04 maja 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 Uchwała Nr XXXVI.271.2018 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:13:14 | Data modyfikacji: 2018-05-07 14:16:29.
Uchwała Nr XXXVI.272.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 04 maja 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania

 Uchwała Nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:18:22.
Uchwała Nr XXXVII.273.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXVII.273.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:32:12 | Data modyfikacji: 2018-06-12 09:33:51.
Uchwała Nr XXXVII.274.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr XXXVII.274.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:36:48.
Uchwała Nr XXXVII.275.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXXVII.275.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:38:15.
Uchwała Nr XXXVII.276.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Głowaczów poszkodowanym przez gwałtowne burze i gradobicia

 Uchwała Nr XXXVII.276.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:40:20.
Uchwała Nr XXXVIII.277.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:30:15.
Uchwała Nr XXXVIII.278.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXVIII.278.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:32:29.
Uchwała Nr XXXVIII.279.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXVIII.279.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:35:44 | Data modyfikacji: 2018-07-12 09:38:10.
Uchwała Nr XXXVIII.280.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXXVIII.280.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:40:32.
Uchwała Nr XXXVIII.281.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała Nr XXXVIII.281.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:46:44 | Data modyfikacji: 2018-07-12 09:51:18.
Uchwała Nr XXXVIII.282.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowaczów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała Nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:09:38 | Data modyfikacji: 2018-07-12 10:12:57.
Uchwała Nr XXXVIII.283.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 Uchwała Nr XXXVIII.283.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:14:54.
Uchwała Nr XXXIX.284.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2018-2026

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:28:48.
Uchwała Nr XXXIX.285.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 Uchwała Nr XXXIX.285.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:31:07 | Data modyfikacji: 2018-10-24 09:32:45.
Uchwała Nr XXXIX.286.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy miejscowości Grabnowola Kolonia w Gminie Głowaczów

 Uchwała Nr XXXIX.286.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Okrój | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:35:46.
Uchwała Nr XXXIX.287.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 Uchwała Nr XXXIX.287.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:59:01.
Uchwała Nr XXXIX.288.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXXIX.288.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:00:57.
Uchwała Nr XXXIX.289.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głowaczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Uchwała Nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:02:57.
Uchwała Nr XL.290.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:22:49.
Uchwała Nr XL.291.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały nr X/63/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XL.291.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:25:27 | Data modyfikacji: 2018-10-24 10:26:18.
Uchwała Nr XL.292.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 Uchwala Nr XL.292.2018 Rady Gminy Głowaczow.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:29:03 | Data modyfikacji: 2018-10-24 10:32:56.
Uchwała Nr XL.293.2018

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 Uchwała Nr XL.293.2018 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:36:26.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:36:26
Autor: Monika Tomczak
Opublikowane przez: Monika Tomczak