ROK 2017

XXIII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 28
lutego 2017 roku o godz.09.00

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Głowaczów na 2017r – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie – projekt nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głowaczów na lata 2017-2020” - projekt nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – projekt nr 8
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – projekt nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe - projekt nr 10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – projekt 11
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – projekt nr 12.
16. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XXIII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-05-19 13:00:34 | Data modyfikacji: 2017-05-19 13:04:15.
XIV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 31 marca
2017 roku o godz. 09.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.


Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów – projekt nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe – projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe – projekt nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Brzózie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – projekt nr 7
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania – projekt nr 8
12. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXIV sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-05-19 13:03:46.
XXV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 25 maja
2017 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025 - projekt nr 1

5. Pdjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów - projekt nr 2

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt nr 3

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - projekt nr 4

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- projekt nr 5

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - projekt nr 6

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - projekt nr 7

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - projekt nr 8

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup pisiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - projekt nr 9

13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - projekt nr 10

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów - projekt nr 11

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów - projekt nr 12

16. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad XXV sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-11-29 10:33:49 | Data modyfikacji: 2018-11-29 10:53:18.

Zobacz:
  ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-29 10:33:49
Data modyfikacji: 2018-11-29 10:53:18
Opublikowane przez: Monika Tomczak