ROK 2017

Uchwała Nr XXIII.163.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

 Uchwała Nr XXIII.163.2017...pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:07:34 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:28:46.
Uchwała Nr XXIII.164.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew

 Uchwała Nr XXIII.164.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:12:25 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:28:51.
Uchwała Nr XXIII.165.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXIII.165.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:14:58 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:28:58.
Uchwała Nr XXIII.166.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów na 2017r.

 Uchwała Nr XXIII.166.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:19:52 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:06.
Uchwała Nr XXIII.167.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXIII.167.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:24:52 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:12.
Uchwała Nr XXIII.168.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie

 Uchwała Nr XXIII.168.2017..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:30:35 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:19.
Uchwała Nr XXIII.169.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głowaczów na lata 2017-2020"

 Uchwała Nr XXIII.169.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:32:28 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:24.
Uchwała Nr XXIII.170.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIII.170.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:37:08 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:31.
Uchwała Nr XXIII.171.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIII.171.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:46:36 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:37.
Uchwała Nr XXIII.172.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Głowaczów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIII.172.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 10:35:30 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:29:44.
Uchwała Nr XXIII.173.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne organy niż Gmina Głowaczów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIII.173.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 10:39:35 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:28:21.
Uchwała Nr XXIII.174.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Uchwała Nr XXIII.174.2017.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 10:44:00 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:28:07.
Uchwała Nr XXIV.175.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2017-2025

 Uchwała Nr XXIV.175.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:15:39 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:50.
Uchwała Nr XXIV.176.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2017

 Uchwała Nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:21:50 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:43.
Uchwała Nr XXIV.177.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXIV.177.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:31:35 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:35.
Uchwała Nr XXIV.178.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr XXIV.178.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:34:10 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:28.
Uchwała Nr XXIV.179.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIV.179.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:40:27 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:20.
Uchwała Nr XXIV.180.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie dostosowania sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 Uchwała Nr XXIV.180.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:43:54 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:14.
Uchwała Nr XXIV.181.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie Publicznego Przedszkola w Brzózie

 Uchwała Nr XXIV.181.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:46:17 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:27:02.
Uchwała Nr XXIV.182.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania

 Uchwała Nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:51:03 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:26:43.
Uchwała Nr XXIV.183.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów

 Uchwała Nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:55:59 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:26:35.
Uchwała Nr XXIV.184.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXIV.184.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:57:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:26:28.
Uchwała Nr XXV.185.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2017-2025

 Uchwała Nr XXV.185.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:17:27 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:26:20.
Uchwała Nr XXV.186.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2017

 Uchwała Nr XXV.186.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:21:07 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:26:11.
Uchwała Nr XXV.187.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXV.187.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:24:11 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:25:42.
Uchwała Nr XXV.188.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXV.188.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:25:31 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:25:35.
Uchwała Nr XXV.189.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXV.189.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:26:52 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:25:19.
Uchwała Nr XXV.190.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 Uchwała Nr XXV.190.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:28:04 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:25:12.
Uchwała Nr XXV.191.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 Uchwała Nr XXV.191.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:29:41 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:24:37.
Uchwała Nr XXV.192.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała Nr XXV.192.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:34:36 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:24:29.
Uchwała Nr XXV.193.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  na lata 2014 – 2020

 Uchwała Nr XXV.193.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:39:03 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:30:16.
Uchwała Nr XXV.194.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew

 Uchwała Nr XXV.194.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:41:46 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:24:00.
Uchwała Nr XXV.195.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 25 maja 2017 roku


w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXV.195.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:43:57 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:23:51.
Uchwała Nr XXVI.196.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 Uchwała Nr XXVI.196.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:57:27 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:23:42.
Uchwała Nr XXVI.197.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 Uchwała Nr XXVI.197.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:01:52 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:30:38.
Uchwała Nr XXVI.198.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2017

 Uchwała Nr XXVI.198.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:07:12 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:23:24.
Uchwała Nr XXVI.199.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXVI.199.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:08:35 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:55.
Uchwała Nr XXVI.200.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXVI.200.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:17:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:44.
Uchwała Nr XXVI.201.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 Uchwała Nr XXVI.201.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:21:37 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:32.
Uchwała Nr XXVI.202.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia Gminy Głowaczów do realizacji projektu p.t. „ Akademia Kompetencji w ZSO w Brzózie ” nr RPMA.10.01.01-14-7181/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego)

 Uchwała Nr XXVI.202.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:25:49 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:22.
Uchwała Nr XXVI.203.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie

 Uchwała Nr XXVI.203.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:50:45 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:11.
Uchwała Nr XXVI.204.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew

 Uchwała Nr XXVI.204.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:55:05 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:22:01.
Uchwała Nr XXVII.205.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2017-2025

 Uchwała Nr XXVII.205.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:47:53 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:51.
Uchwała Nr XXVII.206.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

 Uchwała Nr XXVII.206.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:54:02 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:42.
Uchwała Nr XXVII.207.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXVII.207.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:59:48 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:30.
Uchwała Nr XXVII.208.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała Nr XXVII.208.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:01:43 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:21.
Uchwała Nr XXVII.209.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 Uchwała Nr XXVII.209.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:04:40 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:13.
Uchwała Nr XXVII.210.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170201 W

 Uchwała Nr XXVII.210.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:06:31 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:20:53.
Uchwała Nr XXVII.211.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 Uchwała Nr XXVII.211.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:08:57 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:20:44.
Uchwała Nr XXVII.212.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie

 Uchwała Nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:11:41 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:20:34.
Uchwała Nr XXVII.213.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Cecylówce - Brzózkiej

 Uchwała Nr XXVII.213.2017 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:28:31 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:20:16.
Uchwała Nr XXVII.214.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuki w Głowaczowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

 Uchwała Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:31:44.
Uchwała Nr XXVII.215.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXVII.215.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:33:14.
Uchwała Nr XXVII.216.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXVII.216.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:34:38.
Uchwała Nr XXVIII.217.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 września 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

 Uchwała Nr XXVIII.217.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:43:34 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:46:05.
Uchwała Nr XXVIII.218.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości

 Uchwała Nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:48:23.
Uchwała Nr XXIX.219.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2017

 Uchwała Nr XXIX.219.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:14:37 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:15:51.
Uchwała Nr XXIX.220.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 Uchwała Nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:17:56.
Uchwała Nr XXIX.221.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. oraz zwolnień, w tym podatku

 Uchwała Nr XXIX.221.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:20:05.
Uchwała Nr XXIX.222.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa

 Uchwała Nr XXIX.222.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:26:45 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:31:11.
Uchwała Nr XXIX.223.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXIX.223.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:48:39.
Uchwała Nr XXX.224.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

 Uchwała Nr XXX.224.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:08:44 | Data modyfikacji: 2017-12-13 13:11:00.
Uchwała Nr XXX.225.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXX.225.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:27:01 | Data modyfikacji: 2017-12-14 08:12:33.
Uchwała Nr XXX.226.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXX.226.2017 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:30:48 | Data modyfikacji: 2017-12-14 08:12:50.
Uchwała Nr XXX.227.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 Uchwała Nr XXX.227.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:32:48 | Data modyfikacji: 2017-12-14 08:13:02.
Uchwała Nr XXX.228.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat dla taryfowych grup usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 Uchwała Nr XXX.228.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:35:07 | Data modyfikacji: 2017-12-14 08:13:13.
Uchwała Nr XXX.229.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowaczów na lata 2017 – 2032”

 Uchwała Nr XXX.229.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:45:39 | Data modyfikacji: 2017-12-14 08:13:28.
Uchwała Nr XXX.230.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 Uchwała Nr XXX.230.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:42:23 | Data modyfikacji: 2017-12-14 07:43:47.
Uchwała Nr XXX.231.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 Uchwała Nr XXX.231.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:45:59 | Data modyfikacji: 2017-12-14 07:47:04.
Uchwała Nr XXX.232.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXX.232.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:49:23 | Data modyfikacji: 2017-12-14 07:50:10.
Uchwała Nr XXX.233.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

 Uchwała Nr XXX.233.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:51:56.
Uchwała Nr XXX.234.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 Uchwała Nr XXX.234.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:53:38.
Uchwała Nr XXX.235.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.129.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 Uchwała Nr XXX.235.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:55:19 | Data modyfikacji: 2017-12-14 07:56:20.
Uchwała Nr XXXI.236.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie Wieloletniej Prognzy Finansowej na lata 2018-2026

 Uchwała Nr XXXI.236.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:59:54 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:01:33.
Uchwała Nr XXXI.237.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


Uchwała Budżetowa na rok 2018

 Uchwała Nr XXXI.237.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:06:05 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:10:31.
Uchwała Nr XXXI.238.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2017

 Uchwała Nr XXXI.238.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:14:43 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:15:54.
Uchwała Nr XXXI.239.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia
29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 Uchwała Nr XXXI.239.2017 Rady Gminy Głowaczów..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:21:47.
Uchwała Nr XXXI.240.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.133.2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XXXI.240.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:23:41.
Uchwała Nr XXXI.241.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.134.2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała Nr XXXI.241.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:25:38.
Uchwała Nr XXXI.242.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr XXXI.242.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:28:08.
Uchwała Nr XXXI.243.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXI.243.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:30:26.
Uchwała Nr XXXI.244.2017

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głowaczów na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXI.244.2017 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:32:08 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:32:44.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:32:08
Data modyfikacji: 2018-01-11 09:32:44
Opublikowane przez: Monika Tomczak