ROK 2016

XIII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 28
stycznia 2016r. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016 - projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu – projekt nr 6
10. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XIII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-01-28 13:24:48.
XIV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
25 lutego 2016r. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016 - projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 2
6. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIV sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:27:18 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:46:10.
XV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 30
marca 2016r. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności i wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie w 2015 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów za 2015 rok.

Podjęcie uchwał:

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016 - projekt nr 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 - projekt nr 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów na 2016 rok - projekt nr 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów – projekt nr 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 5
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XV sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:42:09.

XVI sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu

30 maja 2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
5. Sprawozdania finansowe.
6. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Zapoznanie z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącymi:
a) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
b) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

Podjęcie uchwał:

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok – projekt nr 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - projekt nr 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów – projekt nr 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - projekt nr 4
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – projekt nr 5
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – projekt nr 6
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 7
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 8
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 9
17. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad XVI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:43:38.

XVII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta
w dniu 14 lipca 2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów – projekt nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa – projekt nr 4
8. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XVII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:46:32.

XVIII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta
09 sierpnia 2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów – projekt nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego – projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – projekt nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 7
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 8
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt 9
13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 10
14. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XVIII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:49:04.

XIX sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta
02 września 2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów – projekt nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy – projekt nr 7
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XIX sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:51:58.
XX sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 23
listopada 2016 roku o godz.12.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016
6. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa gminy w 2016 roku.
7. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.
8. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów za okres 28.02.2014 r. do 29.02.2016 r.

Podjęcie uchwał:

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – projekt nr 1
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 2
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr 3
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków – projekt nr 4
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głowaczów”– projekt nr 5
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – projekt nr 6
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia „STRATEGII EKOROZWOJU GMINY GŁOWACZÓW” – projekt nr 7
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.176.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko – projekt nr 8
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 9
19. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad XX sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:46:48 | Data modyfikacji: 2017-05-19 13:05:10.
XXI sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 14 grudnia
2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2016– projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 – projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170222 W – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Głowaczów – projekt nr 5
9. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:50:12 | Data modyfikacji: 2017-05-19 13:05:33.
XXII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 29
grudnia 2016 roku o godz.10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki dotycząca projektu Budżetu na 2017 rok.
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie Budżetu na rok 2017.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

Podjęcie uchwał:

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 – projekt nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 – projekt nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – projekt nr 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2017 rok – projekt nr 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głowaczów na 2017 rok – projekt nr 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Głowaczów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na prowadzenie szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – projekt nr 6.
13. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXII sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:52:13 | Data modyfikacji: 2017-05-19 13:05:50.

Zobacz:
  ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:52:13
Data modyfikacji: 2017-05-19 13:05:50
Opublikowane przez: Monika Tomczak