ROK 2015

Uchwała Nr V.21.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutyego 2015 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015.

 Uchwała Nr V.21.2015 Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-23 10:49:06 | Data modyfikacji: 2015-02-23 10:52:14.
Uchwała Nr V.22.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutego 2015 roku


w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Gminy Głowaczów w Zgromadzeniu Zwiazku Gmin Ziemi Kozienickiej

 Uchwała Nr V.22.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-02-23 10:55:09 | Data modyfikacji: 2015-03-09 07:57:47.
Uchwała Nr V.23.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutego 2015 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2001 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu

 Uchwała Nr V.23.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 07:51:30.
Uchwała Nr V.24.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutego 2015 roku


w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głowaczów na lata 2015-2020

 Uchwała Nr V.24.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 07:56:30.
Uchwała Nr V.25.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutego 2015 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020

 Uchwała Nr V.25.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2015-03-09 08:01:20.
Uchwała Nr.V.26.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 11 lutego 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Głowaczowie Nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu  ich pobierania

 Uchwała Nr V.26.2015r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2015-03-09 08:06:43.
Uchwała nr VI.27.2015

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Głowaczów

 Uchwała nr VI.27.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:02:41.
Uchwała nr VI.28.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015 - 2023

 Uchwała nr VI.28.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:19:04 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:29:08.
Uchwała nr VI.29.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015

 Uchwała nr VI.29.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:52:57 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:58:34.
Uchwała nr VI.30.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr VI.30.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:08:38.
Uchwała nr VI.31.2015

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew

 Uchwała nr VI.31.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:01:50.
Uchwała nr VI.32.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 Uchwała nr VI.32.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-15 09:07:35.
Uchwała nr VI.33.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów

 Uchwała nr VI.33.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-05-15 09:36:14 | Data modyfikacji: 2015-05-15 09:37:13.
Uchwała nr VI.34.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała nr VI.34.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:15:21.
Uchwała nr VI.35.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Głowaczów w zakresie telekomunikacji

 Uchwała nr VI.35.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:24:53.
Uchwała nr VI.36.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr VI.36.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:27:22.
Uchwała nr VI.37.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów

 Uchwała nr VI.37.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:36:14.
Uchwała nr VI.38.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów

 Uchwała nr VI.38.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:38:06.
Uchwała nr VI.39.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała nr VI.39.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:44:21.
Uchwała nr VI.40.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Głowaczów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na prowadzenie szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 Uchwała nr VI.40.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:48:50 | Data modyfikacji: 2015-05-18 07:39:51.
Uchwała nr VI.41.2015

Rady Gminy Głowaczów

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ,a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Głowaczów osoby prawne i osoby
fizyczne

 Uchwała nr VI.41.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:52:16 | Data modyfikacji: 2015-05-18 07:38:37.
Uchwała nr VI.42.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mariampolu

 Uchwała nr VI.42.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 07:42:14.
Uchwała nr VII.43.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015

 Uchwała nr VII.43.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:20:10 | Data modyfikacji: 2015-06-09 11:22:05.
Uchwała nr VII.44.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia Gminy Głowaczów do realizacji projektu pn. „ Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” nr POKL/09.01.01-14-002/15 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 Uchwała nr VII.44.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:38:40.
Uchwała nr VII.45.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 95 położonej w Maciejowicach

 Uchwała nr VII.45.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:43:03.
Uchwała nr VII.46.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości od Wspólnoty Gruntowej w Głowaczowie

 Uchwała nr VII.46.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:45:14.
Uchwała nr VII.47.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 Uchwała nr VII.47.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:00:39.
Uchwała nr VII.48.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 Uchwała nr VII.48.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:02:47.
Uchwała nr VII.49.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 Uchwała nr VII.49.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:09:14.
Uchwała nr VIII.50.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 czerwca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

 Uchwała nr VIII.50.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:06:13.
Uchwała nr VIII.51.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 czerwca  2015 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 Uchwała nr VIII.51.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:09:48 | Data modyfikacji: 2015-07-13 09:11:39.
Uchwała nr VIII.52.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 czerwca 2015 roku

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015.

 Uchwała nr VIII.52.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:17:25 | Data modyfikacji: 2015-07-13 09:19:34.
Uchwała nr VIII.53.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 czerwca 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów za 2014 rok.

 Uchwała nr VIII.53.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:35:06.
Uchwała nr VIII.54.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 czerwca 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów.

 Uchwała nr VIII.54.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:56:11.
Uchwała Nr IX.55.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015.

 Uchwała Nr IX.55.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:37:57 | Data modyfikacji: 2015-09-22 11:54:13.
Uchwała Nr IX.56.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głowaczów.

 Uchawała Nr IX.56.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:43:12 | Data modyfikacji: 2015-09-22 11:52:22.
Uchwała Nr IX.57.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów.

 Uchawała Nr IX.57.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:51:02.
Uchwała Nr IX.58.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gminnej.

 Uchwała Nr IX.58.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:56:39 | Data modyfikacji: 2015-09-22 11:58:24.
Uchwała Nr IX.59.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gminnej.

 Uchwała Nr IX.59.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:00:29.
Uchwała Nr IX.60.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 Uchwała Nr IX.60.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:02:45.
Uchwała Nr IX.61.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty adiacenckiej.

 Uchwała Nr. IX.61..2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:11:25.
Uchwała Nr IX.62.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 Uchwała Nr .IX.62..2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:15:17 | Data modyfikacji: 2015-09-22 12:16:36.
Uchwała Nr IX.63.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 09 września 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.

 Uchawała Nr. IX.63..2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:20:43 | Data modyfikacji: 2015-09-22 12:21:50.
Uchwała Nr X.64.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015 - 2023

 Uchwała Nr X.64.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:38:56 | Data modyfikacji: 2015-11-06 10:55:31.
Uchwała Nr X.65.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015

 Uchwała Nr X.65.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:43:34 | Data modyfikacji: 2015-11-06 12:03:52.
Uchwała Nr X.66.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r. oraz zwolnień , w tym podatku

 Uchwała Nr X.66.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:12:49.
Uchwała Nr X.67.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 Uchwała Nr X.67.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:14:35.
Uchwała Nr X.68.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku

 Uchwała Nr X.68.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bogusława Ogonek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:17:43.
Uchwała Nr X.69.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr X.69.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:19:29.
Uchwała Nr X.70.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Kozienickim zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

 Uchwała Nr X.70.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:25:07 | Data modyfikacji: 2015-11-06 12:27:53.
Uchwała Nr X.71.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Magnuszew zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

 Uchwała Nr X.71.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:27:09.
Uchwała Nr XI.72.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015 - 2023

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 10:44:00 | Data modyfikacji: 2015-12-03 12:52:22.
Uchwała Nr XI.73.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 10:53:15 | Data modyfikacji: 2015-12-03 12:52:39.
Uchwała Nr XI.74.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

 Uchwała Nr XI.74.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:00:10.
Uchwała Nr XI.75.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 Uchwała Nr XI.75.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:04:30.
Uchwała Nr XI.76.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 Uchwała Nr XI.76.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:07:33.
Uchwała Nr XI.77.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Głowaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020”

 Uchwała Nr XI.77.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:20:11 | Data modyfikacji: 2015-12-03 11:27:58.
Uchwała Nr XI.78.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 

 Uchwała Nr XI.78.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:26:21 | Data modyfikacji: 2015-12-03 11:29:08.
Uchwała Nr XI.79.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 Uchwała Nr XI.79.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 11:39:35 | Data modyfikacji: 2015-12-03 11:48:21.
Uchwała Nr XI.80.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XI.80.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Bożena Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:05:48 | Data modyfikacji: 2015-12-03 12:13:32.
Uchwała Nr XI.81.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

 Uchwała Nr XI.81.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:36:23 | Data modyfikacji: 2015-12-04 09:43:57.
Uchwała Nr XI.82.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 Uchwała Nr XI.82.2015..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:41:02 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:49:59.
Uchwała Nr XI.83.2015

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie opłaty targowej

 Uchwała Nr XI.83.2015.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Iwona Bolek | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:42:10.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:42:10
Autor: Iwona Bolek
Opublikowane przez: Monika Tomczak