ROK 2015

V sesja Rady Gminy odbyta w dniu 11 lutego 2015
r. o godz. 14.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwościach sfinansowania przez Gminę Głowaczów planowanego w Uchwale   Budżetowej na rok 2015 deficytu.
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej przez
Gminę Głowaczów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą
Finansową


Podjęcie uchwał:

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015 - projekt nr 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Gminy Głowaczów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej- projekt nr 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2001 Rady Gminy- Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu. – projekt nr 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w gminie Głowaczów na lata 2015-2020.- projekt nr 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.- projekt nr 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Głowaczowie Nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. – projekt nr 6
12. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad V sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-02-23 09:44:19 | Data modyfikacji: 2015-02-23 09:45:39.
VI sesja Rady Gminy odbyta w dniu 30 marca 2015
roku o godz.13.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2014 Gminy Głowaczów
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów za 2014 rok.
6. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie w 2014 r.

Podjęcie uchwał:

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Głowaczów – projekt nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2015 - projekt nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015 - 2023- projekt nr 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt nr 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew- projekt nr 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu- projekt nr 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głowaczów na 2015 r. – projekt nr 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. – projekt nr 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Głowaczów w zakresie telekomunikacji - projekt nr 9
16. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 10
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów .- projekt nr 11
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
- projekt nr 12
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów– projekt nr 13
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Głowaczów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na prowadzenie szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – projekt nr 14
21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ,a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Głowaczów osoby prawne i osoby fizyczne – projekt nr 15
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mariampolu projekt nr 16
23. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad VI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:56:55.
VII sesja Rady Gminy odbyta w dniu 28 maja 2015
roku o godz.9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2015 - projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie i przystąpienia Gminy Głowaczów do realizacji projektu pn. „ Wesołe przedszkolaki w Gminie Głowaczów ” nr POKL/09.01.01-14-002/15 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie nr 95 położonej w Maciejowicach - projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości od Wspólnoty Gruntowej w Głowaczowie - projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej – projekt nr 7
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad VII sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:30:51.
VIII sesja Rady Gminy odbyta w dniu 26 czerwca
2015 r. o godz. 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
5. Sprawozdania finansowe.
6. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Zapoznanie z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącymi:
a) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
b) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Podjęcie uchwał:
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok – projekt nr 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok - projekt nr 2
10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy– projekt nr 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów za 2014 rok – projekt nr 4.
12. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad VIII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-11-13 09:56:33 | Data modyfikacji: 2015-11-13 10:04:17.
IX sesja Rady Gminy odbyta w dniu 09 września
2015 roku o godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014 – 2015.
6. Informacja na temat ustalania zapotrzebowania środków finansowych dla GOPS w Głowaczowie na 2016 rok.
Podjęcie uchwał:
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2015 - projekt nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głowaczów - projekt nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów - projekt nr 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gminnej – projekt nr 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gminnej – projekt nr 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty adiacenckiej – projekt nr 7
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne - projekt nr 8
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych - projekt nr 9
16. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad IX sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-11-13 09:58:54.
X sesja Rady Gminy odbyta w dniu 29 października
2015 roku o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy w 2015 roku.
5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.
6. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
Podjęcie uchwał:
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2015 - projekt nr 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015- 2023 - projekt nr 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. oraz zwolnień , w tym podatku - projekt nr 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok – projekt nr 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku – projekt nr 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt nr 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Kozienickim zadania w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– projekt nr 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Magnuszew zadania w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - projekt nr 8
15. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad X sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-11-13 10:03:46.
XI sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 26
listopada 2015r. o godz. 10

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwał:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów
na rok 2015 - projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015- 2023 - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. - projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości– projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – projekt nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Głowaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020” – projekt nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – projekt nr 7
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – projekt nr 8
12. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 9
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/151/13Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 10
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej – projekt nr 11
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych – projekt nr 12
16. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:12:35.
XII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 30
grudnia 2015r. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki dot. projektu Budżetu na 2016 rok
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie Budżetu na rok 2016
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023

Podjęcie uchwał:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 - projekt nr 1
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 - projekt nr 2
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2015 – projekt nr 3
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głowaczów” projekt nr 4
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt nr 5
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Brzóza – projekt nr 6
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie na terenie Gminy Głowaczów na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014 -2020 – projekt nr 7
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia „STRATEGII EKOROZWOJU GMINY GŁOWACZÓW” - projekt nr 8
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2016 rok – projekt nr 9
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głowaczów na 2016 rok – projekt nr 10
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:14:19.

Zobacz:
  ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:14:19
Opublikowane przez: Monika Tomczak