ROK 2014

Uchwała nr XXXII.172.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Uchwała nr XXX.172.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:09:56 | Data modyfikacji: 2014-05-20 09:08:44.
Uchwała nr XXXII.173.2014

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:14:07 | Data modyfikacji: 2014-04-11 12:02:58.
Uchwała nr XXXII.174.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profiliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowaczów na 2014 rok

 Uchała 174.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:16:47 | Data modyfikacji: 2014-04-11 12:03:13.
Uchwała nr XXXII.175.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów Gminy Głowaczów

 UCHWAŁA XXXII.175.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:18:12 | Data modyfikacji: 2014-04-14 13:01:12.
Uchwała nr XXXII.176.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie uchwalenia Programu OchronyŚrodowiska dla Gminy Głowaczów na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

 UCHWAŁA XXX.176.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:22:48 | Data modyfikacji: 2014-04-14 13:04:02.
Uchwała nr XXXII.177.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 UCHWAŁA XXXII.177.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:08:18.
Uchwała nr XXXII.178.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów

 UXHWAŁA XXXII.178.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:11:02.
Uchwała nr XXXII.179.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 UCHWAŁA XXXII.179.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:15:04.
Uchwała nr XXXII.180.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 UCHWAŁA XXXII.180.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:16:39.
Uchwała nr XXXII.181.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 UCHWAŁA XXXII.181.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:18:57.
Uchwała nr XXXII.182.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 UCHWAŁA XXXII.182.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:20:50.
Uchwała nr XXXII.183.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lutego 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

 UCHWAŁA XXXII.183.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:22:08.
Uchwała nr XXXIII.184.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 27 maja 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2014-2022

 Uchwała nr XXXIII.184.2014..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:16:35 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:11:06.
Uchwała nr XXXIII.185.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 27 maja 2014 roku


w sprawie zmian w budzecie na rok 2014

 Uchwała nr XXXIII.185.2014.pdf..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:21:28 | Data modyfikacji: 2014-06-04 10:42:42.
Uchwała nr XXXIII.186.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 27 maja 2014 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017

 Uchwała nr XXXII.186.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:24:35 | Data modyfikacji: 2014-06-04 09:13:05.
Uchwała nr XXXIII.187.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 27 maja 2014 roku


w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 Uchwała nr XXXIII.187.2014..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:43:19.
Uchwała nr XXXIII.188.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 27 maja 2014 roku


w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych prowadzonych przy pomnikach przyrody

 Uchwała nr XXXIII.188.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Magdalena Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:45:59.
Uchwała nr XXXIV.189.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawodzania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

 Uchwała Nr XXXIV.189.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:01:42.
Uchwała nr XXXIV.190.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 

 Uchwała Nr XXXIV.190.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:19:34.
Uchwała nr XXXIV.191.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

 

 

 Uchwała Nr XXXIV.191.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:13:18 | Data modyfikacji: 2014-07-18 12:16:39.
uchwała nr XXXIV.192.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 

 Uchwała Nr XXXIV.192.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Stanisława Mika | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:26:29 | Data modyfikacji: 2014-07-18 12:34:08.
Uchwała nr XXXIV.193.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie zatwierdzenie i przystąpienia Gminy Głowaczów do realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Piorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Uchwała Nr XXXIV.193.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:43:39 | Data modyfikacji: 2014-07-18 12:44:34.
Uchwała nr XXXIV.194.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew

 

 Uchwała Nr XXXIV.194.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:47:02.
Uchwała nr XXXV.195.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2014-2022

 

 Uchwała nr XXXV.195.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:43:40 | Data modyfikacji: 2014-08-04 11:16:38.
Uchwała nr XXXV.196.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 28 lipca 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

 

 Uchwała nr XXXV.196.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:45:24 | Data modyfikacji: 2014-08-04 11:20:55.
Uchwała nr XXXV.197.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 Uchwała nr XXXV.197.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:46:52 | Data modyfikacji: 2014-08-04 11:22:07.
Uchwała nr XXXV.198.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 24 czerwca 2014 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 Uchwała nr XXXV.198.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:49:14 | Data modyfikacji: 2014-08-04 11:24:05.
Uchwała nr XXXVI.199.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14. października 2014r.


w sprawie zmian w budzecie na rok 2014 r.

 Uchwała nr XXXVI.199.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:49:07 | Data modyfikacji: 2014-11-03 09:50:54.
Uchwała nr XXXVI.200.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 Uchwała nr XXXVI.200.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:53:38.
Uchwała nr XXXVI.201.2014

Rady Gminy Głowaczów

z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 

 Uchwała nr XXXVI.201.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:57:29.
Uchwała nr XXXVI.202.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 Uchwała nr XXXVI.202.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:59:46.
Uchwała nr XXXVII.203.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 10.11.2014r.


w sprawie zmian w budzecie  na rok 2014

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:34:40.
Uchwała nr I.1.2014

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 1 grudnia 2014r.


w sprawie powołania doraźniej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr I.1.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:37:50.
Uchwała nr I.2.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 1 grudnia 2014r.


w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr I.2.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:40:21.
Uchwała nr I.3.2014

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 1 grudnia 2014r.


w sprawie wyboru Wiceprzweodniczacego Rady Gminy Głowaczów

 Uchwała Nr I.3.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:42:22.
Uchwała nr II.4.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 9 grudnia 2014r.


w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności obiektów wykonanych w ramach projektu p.n. "Budowa placu zabaw w Brzózie", zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

 Uchwała nr II.4.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:33:45.
Uchwała nr II.5.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 9 grudnia 2014 r.


 w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności obiektów wykonanych w ramach projektu p.n. " BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W CECYLÓWCE-BRZÓZKIEJ" zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

 Uchwała Nr.II.5.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:36:31.
Uchwała nr III.6.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian w budzecie na rok 2014 r.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Grażyna Rybarczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:38:37.
Uchwała nr III.7.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowaczów.

 Uchwała nr III.7.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Piotr Kozłowski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:55:25.
Uchwała nr III.8.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała nr III.8.2014r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:58:34 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:01:32.
Uchwała nr III.9.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 16 grudnia 2014r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Uchwała nr III.9.2014r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:00:26.
Uchwała nr III.10.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego

 Uchwała nr III.10.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:03:42.
Uchwała nr III.11.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki

 Uchwała nr III.11.2014r..pdf..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:06:56 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:15:56.
Uchwała nr III.12.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych.

 Uchwała nr III.12.2014r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:09:09.
Uchwała nr III.13.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie opłaty adiacenckiej

 Uchwała nr III.13.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:11:02.
Uchwała nr III.14.2014 r.

Rady Gminy Głowaczów 


z dnia 16 grudnia 2014r.


w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 Uchwała nr III.14.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:12:50.
Uchwała nr IV.17.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 grudnia 2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr I/9/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

 Uchwała Nr IV.17.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 09:32:10.
Uchwała nr IV.18.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 grudnia 2014r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 Uchwała Nr IV.18.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 09:35:17.
Uchwała nr IV.19.2014

Rady Gminy Głowaczów


30 grudnia 2014r.


w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

 Uchwała Nr IV.19.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 09:42:47.
Uchwała nr IV.20.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30 grudnia 2014r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

 Uchwała Nr IV.20.2014.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-19 09:45:08.
Uchwała nr IV.15.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30.12.2014


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2015-2023

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-21 08:43:36.
Uchwała nr IV.16.2014

Rady Gminy Głowaczów


z dnia 30.12.2014


Uchwała Budżetowa na rok 2015

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-01-21 08:47:57.

Zobacz:
 ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-21 08:47:57
Autor: Barbara Dudek
Opublikowane przez: Monika Tomczak