ROK 2014

XXXII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
28 lutego 2014 r. o godz.10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie w 2013 r.
5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.
Podjęcie uchwał:
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – projekt nr 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt nr 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Głowaczów na 2014 rok - projekt nr 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów Gminy Głowaczów – projekt nr 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głowaczów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko – projekt nr 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów – projekt nr 6
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Głowaczów - projekt nr 7
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 8
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 9
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 10
16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr 11
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu – projekt nr 12
18. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XXXII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:35:19 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:16:40.
XXXIII sesja Rady Gminy Głowaczów

odbyta w dniu 27 maja 2014 roku o godz.9.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2014 – 2022 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017 – projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głowaczów – projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych prowadzonych przy pomnikach przyrody - projekt nr 5
9. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:54:56 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:17:06.
XXXIV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
24 czerwca 2014 r. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
5. Sprawozdania finansowe.
6. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013       rok.
7. Zapoznanie z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącymi:
   a) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
   b) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

Podjęcie uchwał:

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu     za 2013 rok – projekt nr 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok - projekt nr 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 – projekt nr 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej –   projekt nr 4
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie i przystąpienia Gminy Głowaczów do realizacji projektu systemowego pn.Wyrównanie     szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcie rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” Piorytetu IX Rozwój       Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług             edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o                     utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 5
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew – projekt nr 6
14. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:20:09 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:26:08.
XXXV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
28 lipca 2014 r. o godz. 10.00

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał:

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – projekt nr 1
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014– projekt nr 2
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – projekt nr 3
5. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z budżetu państwa- projekt nr 4
6. Zamknięcie obrad XXXV sesji

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:55:27 | Data modyfikacji: 2014-08-01 14:58:20.
XXXVI sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
14 października 2014 r. o godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.


Podjęcie uchwał:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - projekt nr 4
8. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.
 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:40:37.
XXXVII sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu
10 listopada 2014 r. o godz. 13.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
5. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014
7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
8. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majatkowych

Podjęcie uchwał:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
10. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 07:55:12.
I sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 1
grudnia 2014 r. o godz. 14.00

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenia ślubowania przez radnych.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów
4. Zgłoszenie kandydatów i wybór Przewodniczącego Rady Głowaczów i podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego
5. Zgłoszenie kandydatów i wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głowaczów i podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego

 I Sesja Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:46:51 | Data modyfikacji: 2014-12-10 09:49:40.
II sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 9
grudnia 2014 r. o godz 14.00

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Ślubowanie Wójta Gminy Głowaczów.

Podjęcie uchwał w sprawie:

3. w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności obiektów wykonanych w ramach projektu p.n. "Budowa placu zabaw w Brzózie", zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.
4. w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności obiektów wykonanych w ramach projektu p.n. " BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W CECYLÓWCE-BRZÓZKIEJ" zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.
5. Zamknięcie obrad II sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:51:25 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:20:23.
III sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta 16 grudnia
2014 r. o godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał:

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014- projekt nr 1
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Głowaczów – projekt nr 2
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 3
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – projekt nr 4
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego – projekt 5
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki – projekt 6
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych – projekt nr 7
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej – projekt nr 8
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej - projekt nr 9
11. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad III sesji.

 

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:52:24 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:21:31.
IV sesja Rady Gminy Głowaczów odbyta w dniu 30
grudnia 2014 r. o godz 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
3. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie Budżetu na rok 2015
5. Opinia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

Podjęcie uchwał:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 - projekt nr 1
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023- projekt nr 2
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/9/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia             wysokości diet dla radnych – projekt nr 3
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków –projekt nr 4
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     odbioru ścieków- projekt nr 5
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu- projekt 6
7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2015 rok.
8. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Głowaczów na 2015 rok:
   - Komisja Rewizyjna,
   - Komisja Budżetu i Gospodarki,
   - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,
   - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
   - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
9. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad IV sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Barbara Dudek | Data wprowadzenia: 2015-02-23 10:15:26.

Zobacz:
  ROK 2014 .  ROK 2015 .  ROK 2016 .  ROK 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-23 10:15:26
Autor: Barbara Dudek
Opublikowane przez: Monika Tomczak