bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do pozyskiwania dochodów własnych.
Dochody te stanowią wpływy z określonych prawem podatków i opłat. Ich wysokość i sposób
pobierania określają odrębne ustawy. Dochody te stanowią wpływy z:
• podatku od nieruchomości
• podatku rolnego
• podatku leśnego
• podatku od środków transportowych
• opłaty targowej
• opłaty administracyjnej

Gminie nie przysługują uprawnienia do ustalania podatków stanowiących jej dochody,
może ona jednak decydować o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Wyłączne kompetencje do ustalania stawek w/w podatków i opłat, nie wyższych jednak
niż określone ustawowo, przysługują radzie gminy.

 

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada

lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji,

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

I rata - 15 luty,
II rata - 15 września,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat podatków oraz opłat:

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie

Nr konta: 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:51:09 | Data modyfikacji: 2014-05-06 11:55:55.

Zobacz:
 Formularze informacji i deklaracji podatkowych .  AKCYZA .  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł . 
Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:51:09
Data modyfikacji: 2014-05-06 11:55:55
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl