bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO

Uchwała nr Ra.213.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowaczów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019

 Uchwała nr RA.213.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:16:12.

Uchwała nr Ra.113.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 03kwietnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019

 Uchwała nr RA.113.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-05-12 11:26:26.

Uchwała nr Ra.75.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.


w sprawie opinii o planowanej kwocie długu przyjętej przez Gminę Głowaczów  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030

 Uchwała nr Ra.75.2020.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:39:41.

Uchwała nr Ra.74.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Głowaczów planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020

 Uchwała RIO 74.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:36:24.

Uchwała Nr 27.413.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XIII.72.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała nr 27.413.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:20:09 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:22:33.

Uchwała Nr 27.412.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XIII.73.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 Uchwała nr 27.412.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:17:02 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:18:23.

Uchwała Nr Ra.357.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr Ra.357.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 08:17:35.

Uchwała Nr Ra.356.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 
25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 

 Uchwała Nr Ra.356.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 08:14:40.

Uchwała nr Ra.278.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Głowaczowie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , a także i przebiegu planu finansowego instytucji kultury.

 Uchwała Nr Ra.278.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:11:53.

Uchwała nr Ra.212.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 maja  2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowaczów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.212.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:05:00 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:07:01.
Uchwała nr Ra.111.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.111.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:19:20.
Uchwała nr Ra.28.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Gminę Głowaczów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030

 Uchwała nr Ra.28.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:31:51.
Uchwała nr Ra.27.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Głowaczów w Uchwale Budżetowej na rok2019

 Uchwała RIO nr Ra.27.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:26:07.
Uchwała nr Ra.457.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2030

Uchwała nr Ra.457.2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:52:38 | Data modyfikacji: 2019-03-04 14:26:46.
Uchwała nr Ra.456.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz
możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała nr Ra.456.2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:50:18 | Data modyfikacji: 2019-03-04 14:26:35.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:50:18
Data modyfikacji: 2019-03-04 14:26:35
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl