bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
Sesje Rady > ROK 2019 strona główna 

ROK 2019

XV sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 31.12.2019 r. godz. 9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 29.11.2019 oraz 18.12.2019r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
6. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki .
7. Sprawozdanie z działalności komisji rady gminy za 2019 rok :
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Gospodarki,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Podjęcie uchwał:
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 - projekt nr 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 - projekt nr 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu – projekt nr 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok – projekt nr 4
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok - projekt 5
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Gospodarki,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
13. Zapytania i wnioski radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XV sesji.

 Protokół głosowań imiennych na XV.2019 sesji Rady Gminy Głowaczów.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-27 13:55:58 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:17:59.

XIV sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 18.12.2019 r. godz. 11.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowaczów służebnościami gruntowymi oraz przesyłu – projekt nr 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych - projekt nr 3
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głowaczów na rok szkolny 2019/2020 – projekt nr 4
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XIV sesji.

 Protokół głosowań imiennych na XIV.2019 sesji Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-12-27 13:51:42 | Data modyfikacji: 2019-12-27 13:57:05.

XIII sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 29.11.2019 r. godz. 9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 28.10.2019 r.
3. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Marka Karszni.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – projekt nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V.23.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek „ w Głowaczowie - projekt nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych - projekt nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu – projekt nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - projekt nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2020 - projekt nr 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2020 - projekt nr 8
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż 8t na drodze gminnej w miejscowości Ursynów od drogi powiatowej relacji Brzóza – Przejazd nr 1716W w kierunku Wólka Brzózka - projekt nr 9
14. Podjęcie uchwały w sprawia nadania nazw ulic w miejscowości Leżenice – projekt nr 10
15. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoadrki Wodnej- projekt nr 11.
16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XIII sesji.

 Protokół głosowań imiennych na XIII.2019 sesji Rady Gminy Głowaczów w dniu 29 listopada 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:41:16 | Data modyfikacji: 2019-12-02 08:57:52.

XII sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 28.10.2019 r. godz. 9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 29.08.2019 r.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4.Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018 - 2019.
6.Informacja na temat ustalenia zapotrzebowania środków finansowych dla GOPS
w Głowaczowie na 2020 rok.
7.Informacja Wójta na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2018 rok.

Podjęcie uchwał:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 - projekt nr 1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów - projekt nr 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głowaczowie- projekt nr 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głowaczów nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 5/13, 8, 9/2, 10 oraz 23 położonej
w miejscowości Brzóza - projekt nr 4
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej
nr 55/1 na rzecz OSP Miejska Dąbrowa- projekt nr 5
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr , 118/1 i 118/2 – projekt nr 6
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Bobrowniki - projekt nr 7
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta - projekt nr 8
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVII.120.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 lipca 2016 - uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody - Aleja Lipowa
18. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XII sesji.

 

 Protokół głosowań imiennych na XII.2019 sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-10-30 08:41:49 | Data modyfikacji: 2019-10-30 08:44:01.

XI sesja Rady Gminy Głowaczów w dn. 29.08.2019 r. godz. 8.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 17.07.2019 r.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze – projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów - projekt nr 3
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XI sesji.

 Wykaz głosowań imiennych z dn.29.08.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:35:05 | Data modyfikacji: 2019-09-11 09:00:27.
X sesja Rady Gminy Głowaczów

17.07.2019 r. godz. 10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 17.06.2019 r.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głowaczów nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 804/2 położonej
w miejscowości Głowaczów - projekt nr 3
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad X sesji.

 Protokół głosowań imiennych na X sesji Rady Gminy Głowaczów w dn.17.07.2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-07-10 13:26:04 | Data modyfikacji: 2019-08-22 14:35:28.

 

IX sesja Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2019 r. g.10.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji z 30.05.2019 r.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2018 rok.
5. Debata dotycząca Raportu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania – projekt nr 1.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.
8. Sprawozdania finansowe.
9. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Zapoznanie z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie dotyczącymi:
a) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
b) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Podjęcie uchwał:
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt nr 2
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt nr 3
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Studzianki Pancerne – projekt nr 4
14. Zapytania i wnioski radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad IX sesji.

 

 Protokół z głosowań imiennych na IX sesji Rady Gminy Głowaczów z dn.17.06.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:56:19 | Data modyfikacji: 2019-06-17 12:59:02.


VIII sesja Rady Gminy Głowaczów
z dnia 30 maja 2019 roku o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 29.03.2019 r.
3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 – projekt nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów - projekt nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,
a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
– projekt nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Głowaczów
za 2018 r. w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
- projekt nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzóza - projekt nr 5
9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad VIII sesji.

 Protokół z głosowania na VIII sesji Rady Gminy Głowaczów w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:44:32 | Data modyfikacji: 2019-05-30 14:30:27.
VII sesja Rady Gminy Głowaczów

 z dnia 29 marca 2019 roku o godz. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z 28.02.2019 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Głowaczów w 2018 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Głowaczowie za 2018r.
8. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głowaczów w 2018 roku.
9. Przerwa w obradach .

Podjęcie uchwał:


10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019 – 2030 – projekt nr 1
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2019– projekt nr 2
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019 – projekt
nr 3
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów - projekt nr 4
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Brzóza, ul. Stara Brzóza) - projekt nr 5
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Zieleniec – Józefów ) - projekt nr 6
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Zieleniec- Józefów, Łukawa, Ignacówka Bobrowska) – projekt nr 7
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów - projekt nr 8
18. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad VII sesji.

 Protokół z głosowania na VII sesji Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 11:06:33 | Data modyfikacji: 2019-04-01 11:01:46.
VI sesja Rady Gminy Głowaczów planowana w dniu
28 lutego 2019 roku o godz. 10.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 31.12.2018 oraz 18.01.2019r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności miedzy sesjami.
Podjęcie uchwał:

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – projekt nr 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatkóww zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzózie - projekt nr 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głowaczowie - projekt nr 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - projekt nr 6
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V.30.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r. dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków – projekt nr 7
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
projekt nr 8.
14. Zapytania i wnioski radnych.
15. Zamknięcie obrad VI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 16:57:20.
V sesja Rady Gminy Głowaczów

odbyta w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 9.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał:

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie – projekt nr 1.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków – projekt nr 2.
4. Zamknięcie obrad V sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:35:01 | Data modyfikacji: 2019-02-18 18:37:07.

Zobacz:
 Kadencja 2014-2018 .  Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:35:01
Data modyfikacji: 2019-02-18 18:37:07
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl