bip.glowaczow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głowaczów www.glowaczow.pl
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH strona główna 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie jest powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz.473 z późn.zm.)

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie gminy Głowaczów jest
Pani mgr Justyna Bojarska – Siębor

tel. (48)6231053

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35 , 26 – 903 Głowaczów
telefon - (48) 6231053

Przewodnicząca – Agnieszka Ogonowska

Zastępca Przewodniczącej - Elżbieta Kwiatkowska

Członkowie Komisji:

1. Barbara Jaskot

2. Katarzyna Gudkiewicz

3. Bożena Dabinska

4. Tomasz Trzebiński

5. Justyna Bojarska - Siębor

 


Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA czynny w co drugą środę miesiąca w godzinach 15:00 -19:00

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1.Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

- dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
- obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
2.Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
- kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów
i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
- inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego
w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
- inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie,
- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia,
kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (popularnonaukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
- podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny
z przepisami,
- podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż.
5.Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie:

- organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
- opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy ,

 

 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-29 09:51:46 | Data modyfikacji: 2019-02-18 19:00:53.
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:13:51 | Data modyfikacji: 2015-04-09 11:27:06.
Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie na rok 2015
 Regulamin.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2015-06-11 08:45:54.
 Sprawozdanie z realizacji GPRPAi PN za 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:03:08.
 Regulamin pracy GKRPA na 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:13:18.
Ogłoszenie - poszukiwana osoba do prowadzenia
punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy
Głowaczów dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu i narkotyków

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie poszukuje osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy Głowaczów dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić dyżur 1 raz w miesiącu ( dzień i godziny dyżuru można zaproponować).


Osoby zainteresowane prosimy składać formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do dnia
5 grudnia br. na adres Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie ul. Rynek 35,
26-903 Głowaczów lub do pokoju nr 8.

Oferta

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2017-11-09 09:31:01 | Data modyfikacji: 2017-11-09 09:32:09.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
dotyczących projektów uchwał: Projektu uchwały
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Głowaczów oraz Projektu uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy
Głowaczów miejsc sprzedaży

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Głowaczów

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Głowaczów miejsc sprzedaży

Formularz

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:42:15.
Protokół z przebiegu konsultacji z jednostkami
pomocniczymi gminy dotyczących projektów
uchwał: Projektu uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Głowaczów oraz
Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy Głowaczów miejsc
sprzedaży

Protokół

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-19 12:05:38.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na
rok 2018

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:27:41.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Głowaczów na rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:30:09.

Wniosek o dofinansowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie

 Wniosek o dofinansowanie zadań do GKRPA w Głowaczowie.doc

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:11:08 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:18:16.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2019

 CCF20190510_0001.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:31:48 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:32:54.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2019

 GPPNiRPA na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Justyna Bojarska - Siębor | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:38:03 | Data modyfikacji: 2019-08-08 12:43:05.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:38:03
Data modyfikacji: 2019-08-08 12:43:05
Autor: Justyna Bojarska - Siębor
Opublikowane przez: Monika Tomczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.glowaczow.pl