Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
° Formularze informacji i deklaracji podatkowych
° AKCYZA
° Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do pozyskiwania dochodów własnych.
Dochody te stanowią wpływy z określonych prawem podatków i opłat. Ich wysokość i sposób
pobierania określają odrębne ustawy. Dochody te stanowią wpływy z:
• podatku od nieruchomości
• podatku rolnego
• podatku leśnego
• podatku od środków transportowych
• opłaty targowej
• opłaty administracyjnej

Gminie nie przysługują uprawnienia do ustalania podatków stanowiących jej dochody,
może ona jednak decydować o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Wyłączne kompetencje do ustalania stawek w/w podatków i opłat, nie wyższych jednak
niż określone ustawowo, przysługują radzie gminy.

 

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada

lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji,

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

I rata - 15 luty,
II rata - 15 września,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat podatków oraz opłat:

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie

Nr konta: 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 08:51:09 Informację zaktualizowano 2014-05-06 11:55:55, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 Formularze informacji i deklaracji podatkowych .  AKCYZA .  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł . 
wersja do druku