Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
° UCHWAŁY PODATKOWE
° OPŁATY
° DEKLARACJE
° INFORMACJE
° DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH
° AKCYZA
° Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do pozyskiwania dochodów własnych.
Dochody te stanowią wpływy z określonych prawem podatków i opłat. Ich wysokość i sposób
pobierania określają odrębne ustawy. Dochody te stanowią wpływy z:
• podatku od nieruchomości
• podatku rolnego
• podatku leśnego
• podatku od środków transportowych
• opłaty targowej
• opłaty administracyjnej

Gminie nie przysługują uprawnienia do ustalania podatków stanowiących jej dochody,
może ona jednak decydować o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Wyłączne kompetencje do ustalania stawek w/w podatków i opłat, nie wyższych jednak
niż określone ustawowo, przysługują radzie gminy.

 

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada

lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji,

TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

I rata - 15 luty,
II rata - 15 września,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat podatków oraz opłat:

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie

Nr konta: 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 08:51:09 Informację zaktualizowano 2014-05-06 11:55:55, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 UCHWAŁY PODATKOWE .  OPŁATY .  DEKLARACJE .  INFORMACJE .  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH .  AKCYZA .  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł . 
wersja do druku