Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO

Uchwała nr Ra.213.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowaczów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019

 Uchwała nr RA.213.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 12:16:12, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała nr Ra.113.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 03kwietnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019

 Uchwała nr RA.113.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 11:26:26, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała nr Ra.75.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.


w sprawie opinii o planowanej kwocie długu przyjętej przez Gminę Głowaczów  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030

 Uchwała nr Ra.75.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:39:41, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała nr Ra.74.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Głowaczów planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020

 Uchwała RIO 74.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:36:24, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała Nr 27.413.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XIII.72.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Uchwała nr 27.413.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:20:09 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:22:33, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała Nr 27.412.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XIII.73.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 Uchwała nr 27.412.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:17:02 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:18:23, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała Nr Ra.357.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr Ra.357.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 08:17:35, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała Nr Ra.356.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 
25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 

 Uchwała Nr Ra.356.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 08:14:40, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała nr Ra.278.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Głowaczowie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , a także i przebiegu planu finansowego instytucji kultury.

 Uchwała Nr Ra.278.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 09:11:53, wprowadzający: Monika Tomczak

Uchwała nr Ra.212.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 maja  2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowaczów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.212.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 13:05:00 Informację zaktualizowano 2019-06-17 13:07:01, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała nr Ra.111.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.111.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 11:19:20, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała nr Ra.28.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Gminę Głowaczów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030

 Uchwała nr Ra.28.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 13:31:51, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała nr Ra.27.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Głowaczów w Uchwale Budżetowej na rok2019

 Uchwała RIO nr Ra.27.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 13:26:07, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała nr Ra.457.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2030

Uchwała nr Ra.457.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 13:52:38 Informację zaktualizowano 2019-03-04 14:26:46, wprowadzający: Monika Tomczak
Uchwała nr Ra.456.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Głowaczów
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz
możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała nr Ra.456.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 13:50:18 Informację zaktualizowano 2019-03-04 14:26:35, wprowadzający: Monika Tomczak
wersja do druku