Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
DANE
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Raport o stanie gminy
Sesje Rady
Zapytania,wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Analiza gospodarki odpadami
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
Opłaty za wodę i ścieki
Sprzedaż nieruchomości
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przepisy prawne
Udostępnianie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH strona główna 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie jest powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz.473 z późn.zm.)

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie gminy Głowaczów jest
Pani mgr Justyna Bojarska – Siębor

tel. (48)6231053

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35 , 26 – 903 Głowaczów
telefon - (48) 6231053

Przewodnicząca – Agnieszka Ogonowska

Zastępca Przewodniczącej - Elżbieta Kwiatkowska

Członkowie Komisji:

1. Barbara Jaskot

2. Katarzyna Gudkiewicz

3. Bożena Dabinska

4. Tomasz Trzebiński

5. Justyna Bojarska - Siębor

 


Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA czynny w co drugą środę miesiąca w godzinach 15:00 -19:00

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1.Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

- dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
- obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
2.Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
- kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów
i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
- inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego
w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
- inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie,
- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia,
kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (popularnonaukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
- podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny
z przepisami,
- podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż.
5.Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie:

- organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
- opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy ,

 

 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 09:51:46 Informację zaktualizowano 2019-02-18 19:00:53, wprowadzający: Monika Tomczak
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 11:13:51 Informację zaktualizowano 2015-04-09 11:27:06, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor
Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie na rok 2015
 Regulamin.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 08:45:54, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor
 Sprawozdanie z realizacji GPRPAi PN za 2015 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 11:03:08, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor
 Regulamin pracy GKRPA na 2016 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 11:13:18, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor
Ogłoszenie - poszukiwana osoba do prowadzenia
punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy
Głowaczów dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu i narkotyków

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie poszukuje osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy Głowaczów dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić dyżur 1 raz w miesiącu ( dzień i godziny dyżuru można zaproponować).


Osoby zainteresowane prosimy składać formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do dnia
5 grudnia br. na adres Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie ul. Rynek 35,
26-903 Głowaczów lub do pokoju nr 8.

Oferta

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 09:31:01 Informację zaktualizowano 2017-11-09 09:32:09, wprowadzający: Monika Tomczak
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
dotyczących projektów uchwał: Projektu uchwały
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Głowaczów oraz Projektu uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy
Głowaczów miejsc sprzedaży

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Głowaczów

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Głowaczów miejsc sprzedaży

Formularz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:42:15, wprowadzający: Monika Tomczak
Protokół z przebiegu konsultacji z jednostkami
pomocniczymi gminy dotyczących projektów
uchwał: Projektu uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Głowaczów oraz
Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy Głowaczów miejsc
sprzedaży

Protokół

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-19 12:05:38, wprowadzający: Monika Tomczak
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na
rok 2018

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-24 13:27:41, wprowadzający: Monika Tomczak
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Głowaczów na rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-24 13:30:09, wprowadzający: Monika Tomczak

Wniosek o dofinansowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie

 Wniosek o dofinansowanie zadań do GKRPA w Głowaczowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 13:11:08 Informację zaktualizowano 2019-05-10 14:18:16, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowaczów na rok 2019

 CCF20190510_0001.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:31:48 Informację zaktualizowano 2019-05-10 14:32:54, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowaczów na rok 2019

 GPPNiRPA na 2019 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:38:03 Informację zaktualizowano 2019-08-08 12:43:05, wprowadzający: Monika Tomczak, autor: Justyna Bojarska - Siębor
wersja do druku