Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
° DRUKI
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Informacje nieudostępnione
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skargi i wnioski strona główna 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46),

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej na adres:wojt@glowaczow.pl oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków: Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków:

Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki  przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Gminy Hubert Czubaj przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00 w pok. Nr 21.
Pracownik Urzedu Gminy inspektor Monika Tomczak przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w pok. Nr 21.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 10:00:01 Informację zaktualizowano 2015-04-29 12:10:54, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 DRUKI . 
wersja do druku