Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głowaczów  www.glowaczow.pl
WYBORY
TABLICA OGŁOSZEŃ
Sprzedaż nieruchomości
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabór kandydatów do pracy
Skargi i wnioski
° DRUKI
ORGANY
WÓJT
RADA
KOMISJE RADY
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Głowaczów
Pomoc Publiczna
Dotacje
STRATEGIE I PROGRAMY
SOŁTYSI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2019-2023
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Informacje nieudostępnione
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Głowaczów
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SERWIS
Wyszukiwarka
Przepisy prawne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skargi i wnioski strona główna 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46),

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej na adres:wojt@glowaczow.pl oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków: Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków:

Wójt Gminy Hubert Czubaj przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w pierwszy  wtorek każdego miesiąca od godz. 9.00 do 10.00 w pok. Nr 21.
Pracownik Urzedu Gminy inspektor Monika Tomczak przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w pok. Nr 21.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 10:00:01 Informację zaktualizowano 2018-12-05 11:02:51, wprowadzający: Monika Tomczak

Zobacz:
 DRUKI . 
wersja do druku